Algemene voorwaarden

 

1.Algemeen

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen Light Blue Bv en de klant.

Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Light Blue Bv en de klant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend beding, en strekken partijen tot wet. Met de bestelling op de website, de ondertekening van de bestelbon of de voorbehoudloze ontvangst van de factuur verklaart de klant zich akkoord met de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden, die primeren op de eventuele voorwaarden van de klant.

 

2.Offerte en bestelling

De prijsoffertes opgemaakt door Light Blue Bv zijn maximaal 30 dagen geldig.

Na aanvaarding door Light Blue Bv  van de bestelling van de klant, beschikt de klant over een bijkomende termijn van 7 dagen om eventuele aanpassingen te doen onderworpen aan het oordeel van Light Blue Bv.

Na deze termijn is de bestelling definitief. Indien om welke reden ook de klant de bestelling annuleert, is een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale gefactureerde som verschuldigd door de klant.

Light Blue Bv verbindt er zich toe in de mate van het mogelijke de levering te laten gebeuren conform het bestelde. Zij behoudt zich evenwel het recht toe na bestelling eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de goederen, zonder dat zij gehouden is de klant hiervan op de hoogte te stellen.

Er is veel tijd en energie gespendeerd in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op de website. Light Blue Bv doet zijn uiterste best om de kleur zo waarheidsgetrouw weer te geven. Mocht er zich ondanks de voorzorgen toch een fout bevinden op de website of een afwijking in de kleuren, dan kan Light Blue Bv voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Light Blue Bv behoudt zich het recht toe de overeenkomst te beëindigen ingeval van staking, overmacht, lock-out edm., die haar in de onmogelijkheid brengt de bestelling uit te voeren, zonder dat enige schadevergoeding kan gevorderd worden. Dit geldt eveneens ingeval van wijziging in de juridische toestand van de klant, zoals staat van faillissement, kennelijk onvermogen of staking van betaling van of door de klant.

 

3.Levering

De door Light Blue Bv meegedeelde leveringstermijnen zijn indicatief, en binden Light Blue niet.

Light Blue Bv draagt geen verantwoordelijkheid aangaande schade die voortvloeit uit het niet naleven van de leveringstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen.

Leveringen worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de goederen.

Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lock-out, onrusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van de fabrikant of leveranciers teweegbrengt waardoor Light Blue Bv niet kan beschikken over de bestelde goederen, zonder dat deze gevallen limitatief, geven Light Blue Bv het recht de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren, zonder gehouden te zijn aan één of andere schadevergoeding.

De bewaring van goederen in afwachting van levering of afhaling geschiedt op risico van de klant. De levering wordt gedaan op de zetel van de klant, tenzij anders gestipuleerd op de bestelbon. De goederen worden vervoerd op risico van de klant.

De levering impliceert nimmer de overgang van de welkdanig intellectueel eigendomsrecht welke rust op de geleverde goederen.

 

4.Betaling

De facturen van Light Blue Bv zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag , tenzij anders vermeld.

Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van het contract zouden worden ingevoerd zijn integraal ten laste van de klant.

Light Blue Bv is gerechtigd een voorschot te vragen bij bestelling of voorafgaandelijk aan de levering.

Indien het voorschot dat bedongen werd bij bestelling, niet voldaan is, behoudt Light Blue Bv zich het recht om de levering op te schorten tot voldoening van het bedongen voorschot. Light Blue Bv is in voorkomend geval tevens gerechtigd de verkoop te ontbinden in het nadeel van de klant, waarbij een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale gefactureerde som wordt aangerekend.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsinterest verschuldigd van 12% op het openstaand saldo. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale som, onverminderd het recht van Light Blue Bv om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke geleden schade hoger is.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt Light Blue Bv zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, worden de koper afzonderlijk aangerekend. Het openstaande saldo wordt onmiddellijk opeisbaar.

Light Blue behoudt zich het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen, zelfs wanneer deze gedeeltelijk zijn.

 

5.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Light Blue Bv geleverde of te leveren goederen aan Light Blue verschuldigd is, met inbegrip van betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

Tot na betaling van de volledige verkoopprijs, inclusief intresten en schadebeding is het de klant verboden de koopwaar te vervreemden, te verpanden of op enigerlei wijze te bezwaren.

 

6.Garanties en aansprakelijkheid

Light Blue Bv streeft ernaar de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals bepaald in de bestelbon.

De klant dient de goederen in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

De klant moet direct bij de levering van goederen een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de klant onmiddellijk op de leverbon noteren, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze zaken te aanvaarden als overeengekomen.

De klant verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van de zaken te beroepen, indien hij Light Blue Bv niet binnen de 14 dagen nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft vastgesteld of behoorde vast te stellen, aangetekend en met de vermelding van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon, op de hoogte brengt, met een nauwkeurige identificatie van de zaken en/of diensten en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

Terugzendingen kunnen pas geschieden na voorafgaandelijke toestemming van Light Blue Bv. Alle terugzendingen door de klant moeten op zijn kosten vrachtvrij en in goede staat worden gedaan. Light Blue Bvba zal het goed in kwestie kosteloos omruilen dan wel naar eigen keuze terugbetalen als dit in de originele verpakking wordt teruggestuurd, in onberispelijke staat.

Enige andere garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.Exoneratie

Voor zover Light Blue Bv bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.

Light Blue Bv zal enkel aansprakelijk zijn in geval van zware fout of opzet waarbij de omvang van de te vergoeden directe en indirecte schade ten allen tijde beperkt blijft tot 90% van het netto bedrag van de factuur.

 

8.Privacy

Light Blue Bv zal de klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die middels de bestelling wordt afgesloten. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden door Light Blue Bv om vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien de klant daar bij haar inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Light Blue Bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

9.Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan, minstens uitgevoerd, op de zetel van Light Blue Bv.

De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde, dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, Rechtbank van Koophandel Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.